Kontakt

Vem är HT4U?

Hard Tecs 4U sätter in dagligen Nyheter nya produkter från IT-världen och förmedlar viktig information bakgrundskunskap att förstå kopplingar. Kritiska tester och professionella analyser har garanterat en överblick över det ständigt växande utbudet av datorhårdvara i nästan ett decennium.

Sofistikerade testprocedurer och högkvalitativa mätinstrument samt en kunnig redaktion ger en objektiv bild av den senaste tekniken. På HT4U.net, det finns inte många utmärkelser för produkter, men egentligen bara när de faktiskt är motiverade.

Hard Tecs 4U kontrollerar vad den färgglada marknadsföringen lovar användaren!

Titta på Energibehovet, Lautstärke och Kvalitet bildar bredvid det rena Prestandamätning fokus i alla tester. Detaljerad bakgrundsinformation om produkternas teknologi och funktionalitet ger den nödvändiga förståelsen. Var uppmärksam HT4U.net tar alltid ett neutralt grepp ur läsarens synvinkel för att kunna svara på den viktigaste frågan om och om igen: Vilken processor, vilket grafikkort eller till exempel vilket moderkort är egentligen bäst?

Redaktionell adress

Redaktionell adress / utgivare: Chefredaktör:
Finixio Ltd.
2 Ferdinand Place
NW1 8EE
Storbritannien
[e-postskyddad]
Adam Grunwerg (ViSdP)
[IVW-logotyp]

HT4U.net är en partner till Planet of Tech och omfattas av som en del av det totala erbjudandet Undersökning av IVW.

redaktionen

Teknik - hårdvara

[ls] - Leander Storm Tyskland

Teknik - programvara

[fa] - Fabian Arnold
(Grafik)
Tyskland
[rl] - Rico Ludwig
(Marknadsföring, CMS)
Tyskland
[ls] - Leander Storm
(Programvaruprogrammering)
Tyskland

Frilansarbetare

[mitten] - Michael Doering Tyskland

Extern personal

[badda] - Daniel Boll
(Redigering)
Tyskland

Juridiska

1. Innehåll i online-erbjudandet

Hard Tecs 4U påtar sig inget ansvar för aktualiteten, riktigheten, fullständigheten eller kvaliteten på den information som tillhandahålls. Anspråksansvar mot Hard Tecs 4U, som hänvisar till materiella eller immateriella skador orsakade av användning eller icke-användning av den tillhandahållna informationen eller av användning av felaktig och ofullständig information, är i grunden uteslutna, såvida inte författaren kan visas att ha handlat medvetet eller grovt oaktsamt fel finns.

Ändring av hårdvara eller drift av hårdvara utanför tillverkarens specifikationer upphäver garantin och kan skada hårdvaran. Hard Tecs 4U påpekar uttryckligen att sådana förändringar utförs på egen risk. Ansvar är inte uteslutet för skada eller följdskada till följd av användning av gästböcker, diskussionsforum, länkkataloger, adresslistor och information som tillhandahålls i alla andra former av databaser på Hard Tecs 4U. Ansvar för skador till följd av implementering av föreslagna tillägg accepteras i allmänhet inte. De relevanta reglerna gäller vid konvertering av system.

Alla erbjudanden är icke-bindande. Hard Tecs 4U förbehåller sig uttryckligen rätten att ändra, lägga till eller ta bort delar av webbplatsen eller hela erbjudandet, eller att tillfälligt eller permanent upphöra med publiceringen utan föregående meddelande.

2. Referenser och länkar

Vid direkta eller indirekta hänvisningar till tredje parts webbplatser ("hyperlänkar") som ligger utanför Hard Tecs 4U:s ansvarsområde, skulle ansvar endast träda i kraft om författaren kände till innehållet och det var tekniskt möjligt och möjligt för honom att göra det skulle det vara rimligt att förhindra användning i händelse av olagligt innehåll. Författaren förklarar härmed uttryckligen att inget olagligt innehåll kunde urskiljas på den länkade sidan vid den tidpunkt då länken sattes. Författaren har inget som helst inflytande på den nuvarande och framtida designen, innehållet eller författarskapet på de länkade/anslutna sidorna. Hard Tecs 4U tar därför härmed uttryckligen avstånd från allt innehåll på alla länkade/anslutna sidor som ändrades efter att länken skapades. Detta uttalande gäller alla länkar och referenser som finns på vår egen webbplats samt för tredje parts inlägg i gästböcker, diskussionsforum, länkkataloger, e-postlistor och alla andra former av databaser som upprättats av Hard Tecs 4U, vars innehåll kan nås externt. Leverantören av sidan som hänvisades till är ensam ansvarig för olagligt, felaktigt eller ofullständigt innehåll och i synnerhet för skador som uppstår genom användning eller utebliven användning av sådan information, och inte den person som endast hänvisar till respektive publikation via länkar .

3. Upphovsrätt och varumärkesrätt

Hard Tecs 4U strävar efter att följa upphovsrätten till bilder, grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter som används i alla publikationer, att använda bilder, grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter som den har skapat själv, eller att använda licensfri grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter att falla tillbaka på. Alla varumärken och varumärken som nämns på webbplatsen och eventuellt skyddas av tredje parter omfattas utan begränsning av bestämmelserna i tillämplig varumärkeslagstiftning och respektive registrerade ägares äganderätt. Slutsatsen att varumärken inte skyddas av tredje parts rättigheter bör inte dras bara för att de nämns! Upphovsrätten för publicerade objekt som skapats av anställda från Hard Tecs 4U förblir endast författaren till innehållet. Duplicering eller användning av sådan grafik, ljudfiler, videosekvenser och texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer är inte tillåtet utan författarens uttryckliga medgivande.

4. Inlämningar

Genom att överlämna manuskript och bilder till Hard Tecs 4U ger författaren exklusiv rätt att publicera. Alla publikationer på Hard Tecs 4U görs utan att patentskydd beaktas. Inlämnade manuskript och bilder måste vara fria från tredje parts rättigheter. Om de också erbjuds någon annanstans för publicering eller kommersiellt bruk måste detta anges. Inget ansvar accepteras för oönskade manuskript, hårdvara och programvara.

5. Laglig giltighet av denna ansvarsfriskrivning

Denna ansvarsfriskrivning är att betrakta som en del av webbplatsen Hard Tecs 4U. Om delar eller enskilda formuleringar av denna text är ineffektiva förblir de återstående delarna av dokumentet opåverkade vad gäller innehåll och giltighet.

Om David Maul

David Maul har en examen i affärsinformationsteknik med en passion för hårdvara